Włączeni- kurs na otwarte życie

Celem głównym projektu jest zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego minimum 30 i zawodowego minimum 20 osób doświadczających choroby/zaburzenia psychicznego, zamieszkujących miasto Legnicę lub powiaty legnicki, lubiński, jaworski, złotoryjski. Cel osiągniemy poprzez realizację usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym, w tym utworzenie środowiskowej placówki aktywizującej oraz organizację wydarzeń edukacyjno-integracyjnych w środowisku lokalnym.

Realizacja celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia wskazanego celu osi priorytetowej oraz spowoduje złagodzenie rozpoznanego problemu, ponieważ:  

 

lpodniesiemy poziom kompetencji psychospołecznych Uczestników Projektu, w tym m.in. psychoemocjonalnych i interpersonalnych w wyniku realnego wsparcia trenera aktywności oraz  indywidywidualnego i grupowego wsparcia psychoterapeutycznego,

lpodniesiemy poziom kompetencji/kwalifikacji i doświadczenia zawodowego Uczestników Projektu, w wyniku realizacji poradnictwa zawodowego, szkoleń́ komputerowych i staży zawodowych,

lzapewnimy możliwość́ wielokierunkowej i wieloaspektowej rehabilitacji, opartej o personalizację i podmiotowość́ wsparcia w ramach nowoutworzonej, środowiskowej placówki aktywizującej OSA,

lzmniejszymy siłę stereotypów stygmatyzujących Osoby po kryzysach psychicznych w naszym regionie przez realizację trzech środowiskowych wydarzeń edukacyjno-integrujących w środowisku lokalnym. 

Kwota dofinansowania: 665 906,25 zł.

Projekt jest realizowany w terminie od 1.01.2022 do 30.06.2023 roku.